منابع مورد تایید (AVL) :

  • لیست بلند منابع شرکت نفت (MOP)
  • لیست منابع تایید شرکت ملی پتروشیمی (NPC)
  • لیست منابع تایید شرکت ملی گاز (NIGC)
  • لیست منابع تایید شرکت ملی و مهندسی نفت (NIOEC)
  • لیست منابع تایید شرکت مهندسی توسعه گاز (IGDEC)
  • لیست منابع تایید شرکت نفت خیز جنوب
  • لیست منابع تایید شرکت نفت مرکزی
  • لیست منابع تایید سایر
  • شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
  • شرکت پالایش نفت اصفهان