تاریخچه شرکت

 • 1393

  تاسیس شرکت

 • 1394

  تجهیز و راه اندازی کارخانه در شهرک صنعتی اشتهارد

  1394

 • 1395

  شروع انعقاد قراردادها

  قراردادهای مهمی از جمله پروژه پتروشیمی بوشهر و ثبت در وندورلیستهای کارفرمایان

 • 1396

  انعقاد قراردادهای مهمی از جمله پروژه پتروشیمی ایلام

  1396

 • 1397

  انعقاد قراردادهای مهمی از جمله پروژه پالایشگاه اصفهان و تغییر آدرس دفتر مرکزی به ساختمان میرداماد

 • 1398

  انعقاد قراردادهای مهمی از جمله طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی و سیکل ترکیبی هریس

  1398

 • 1399

  تغییرات بنیادی در ساختار اجرایی شرکت و انعقاد قراردادهای مهمی در ایستگاه های تقویت فشار سراسری کشور

 • 1400

  ارتقاء

  سطح اعتباری مالی شرکت در بانکها و انعقاد قراردادهای مهمی در پتروشیمی نگین مهستان کنگان و پتروشیمی متانول آپادانا

  1400