• شرکت فراکاران تجهیز کالا : www.farakaran.net
  • شرکت فراکاران تتیس کیمیا
  • شرکت فراکاران تدبیر کوشاشرکت نیکان تجارت پارمیدا : www.parmida.net
  • شرکت توسعه صادرات انرژی فراکاران
  • شرکت فراکاران توکا کاویش : www.aeroftk.net
  • شرکت داناتیوارا : www.datiar.com
  • شرکت مهندسی پترو فرآیند دلتا
  • شرکت ipetrol : www.ipetrol.net
  • شرکت Unco
  • شرکت New Technician Partner