پروژه های در دست اجرا:

 • ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان و ایستگاه تفویت فشار گاز خیرگو

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت سکاف

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه گاز

 • ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت دانیال پترو

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه گاز

 • ایستگاه تقویت فشار گاز آبپخش

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت توسعه آب و گاز

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه گاز

 • پالایشگاه گاز بید بلند

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت تهران جنوب

کارفرمای اصلی : شرکت پالایش گاز بیدبلند

 • طرح توسعه سکوی نفتی فروزان

قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری (Sampling Connection Package)

پیمانکار : شرکت راهبرد هوشمند

کارفرمای اصلی : شرکت نفت فلات قاره

 • طرح خط لوله نفت گوره – جاسک

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت جندی شاپور

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه نفت

 • طرح خط لوله نفت گوره – جاسک

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت پایندان

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه نفت

 • طرح پتروپالایش دهلران

قرارداد ساخت مخازن (Piping Pot)

پیمانکار : شرکت طراحی ساختمان نفت (OIEC)

کارفرمای اصلی : شرکت پتروپالایش دهلران

 • طرح خط لوله نفت گوره – جاسک

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت جندی شاپور

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه نفت

 • پتروشیمی متانول آپادانا

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)

کارفرمای اصلی : شرکت پتروشیمی متانول آپادانا

 • پتروشیمی بوعلی سینا

قرارداد ساخت همزن (Agitator)

پیمانکار : شرکت ماشین سازی اراک

کارفرمای اصلی : شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 • پتروشیمی نگین مهستان کنگان

قرارداد ساخت فیلتر (Filters)

پیمانکار : شرکت EIED

کارفرمای اصلی : شرکت پتروشیمی نگین مهستان کنگان