معرفی مدیران:

سهامداران و هیات مدیره شرکت :

آقای رضا نظری مهر – دکترای مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی طراحی راکتور

کارشناسی مهندسی شیمی

مدیریت عامل گروه توسعه فراکاران

آقای مهندس اشکان پورشادمان – کارشناس مهندسی مکانیک

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای مهندس علی نظری مهر – کارشناس ارشد مهندسی عمران

رییس هیات مدیره

آقای مهندس محمود مونسان – کارشناسی مهندسی شیمی

مدیریت اداری و منابع انسانی

خانم آذر عاکفی مقدم – کارشناس حسابداری

عضو هیات مدیره و مدیر مالی

مدیران اجرایی:

خانم مهرنوش پناهی نسب

مدیر قراردادها

خانم مریم صالحی

مدیر بازرگانی

خانم نگار اسلامی

مدیر پروژه

آقای اشکان پورشادمان

مدیر کارخانه