تاریخچه 

1393:

تاسیس شرکت

1394:

تجهیز و راه اندازی کارخانه در شهرک صنعتی اشتهارد

1395:

انعقاد قراردادهای ……………………. و ثبت در وندرلیستهای کارفرمایان

1396:

انعقاد قراردادهای ……………………………………………………

1397:

انعقاد قراردادهای ……………………………………… و تغییر آدرس دفتر مرکزی به ساختمان میرداماد گروه فراکاران

1398:

انعقاد قراردادهای Flange فالیز کنش فرآیند ، Strainer نارگان

1399:

  تغییرات بنیادی در ساختار اجرایی شرکت و انعقاد قراردادهای Strainer شرکت سکاف ، Strainer شرکت دانیال پترو ، Strainer شرکت تهران رامیان ، Strainer شرکت جندی شاپور ، Strainer پتروشیمی آپادانا خلیج فارس ،                     Mixer ماشین سازی اراک،‌Strainer تهران جنوب ، Strainer شفاب و …‌

1400:

انعقاد قراردادهای Filter شرکت نگین مهستان کنگان ، Strainer شرکت پایندان