تاریخچه :

-1393: تاسیس شرکت

-1394: تجهیز و راه اندازی کارخانه در شهرک صنعتی اشتهارد

-1395: انعقاد قراردادهای ……………………. و ثبت در وندرلیستهای کارفرمایان

-1396:انعقاد قراردادهای ……………………………………………………………………………….

-1397:انعقاد قراردادهای ……………………………………… و تغییر آدرس دفتر مرکزی به ساختمان میرداماد گروه فراکاران

-1398: انعقاد قراردادهای Flange فالیز کنش فرآیند ، Strainer نارگان

-1399: تغییرات بنیادی در ساختار اجرایی شرکت و انعقاد قراردادهای Strainer شرکت سکاف ، Strainer شرکت دانیال پترو ، Strainer شرکت تهران رامیان ، Strainer شرکت جندی شاپور ، Strainer پتروشیمی آپادانا خلیج فارس ، Mixer ماشین سازی اراک،‌Strainer تهران جنوب ، Strainer شفاب و …‌

-1400: انعقاد قراردادهای Filter شرکت نگین مهستان کنگان ، Strainer شرکت پایندان