اهداف

  • ارتقا سطح کیفی محصولات

  • مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان

  • ایجاد فرهنگ کاری کارکنان

  • شناخت و توسعه بازار هدف

  • حضور در بازارهای بین الملل و صادرات محصول

  • افزایش بهره وری

  • خدمات پس از فروش